Information of the object Name of contributions
EL SERVEI CIVIL INTERNACIONAL (SCI) A CATALUNYA EN TEMPS DE GUER
Creator: Institut Quatre Cantons
Contact: mojuel@xtec.cat
Volem posar en valor els indrets associats amb l'entitat pacifista Servei Civil Internacional (SCI), que liderava l'Ajuda Suïssa, plataforma d'ONGs d'ajuda humanitària a la població vulnerable (sobretot infants) a Catalunya durant la guerra d'Espanya

19 Points     19 Contributions